Luxe Vakantievilla's

Nederlands

Veelgestelde vragen

Residence Royale bemiddelt namens de eigenaren bij het verhuren van de woning. De huurovereenkomst wordt afgesloten tussen de huurder en de eigenaar van de woning, waarvoor de boeking is gedaan. De navolgende voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst. Geschilpunten van welke aard dan ook, worden opgelost tussen huurder en eigenaar.

De snelste manier om een villa en appartement te te reserveren is via deze website. U neemt in eerste instantie een optie zonder enige verplichting.

Stap 1

Ga naar de pagina van de accommodatie waarvoor u een reservering wilt maken. Klik op de link "Optie nemen". Vul op de daaropvolgende pagina de juiste informatie in en uw aanvraag wordt onmiddellijk naar Residence Royale verstuurd en in behandeling genomen. Echter, de geselecteerde accommodatie kan reeds volgeboekt zijn voor de gewenste periode; selecteer dus tevens een tweede en een derde alternatief.

Stap 2

Residence Royale bevestigt per e-mail de beschikbaarheid en de prijs van de geselecteerde accommodatie.

Stap 3

Indien u wenst over te gaan tot een definitieve reservering, bericht u Residence Royale per e-mail, dat u akkoord gaat met de prijs. Ook kunt u aangeven of u per bankoverschrijving dan wel per creditcard wenst te betalen. Voor een creditcard betaling worden 3,5 % kosten in rekening gebracht.

Stap 4

Residence Royale zendt u per e-mail een bevestiging van uw reservering, incl. factuur.

Stap 5

Ter bevestiging van uw reservering wordt u gevraagd een aanbetaling te verzorgen. Na ontvangst van deze aanbetaling is de reservering definitief.

Betalingen

Boekingen dienen vergezeld te gaan van een aanbetaling van 35% van de totale huursom, eventueel verhoogd met de premie van een annuleringsverzekering. Het restant van de huursom, verhoogd met een borgsom dient uiterlijk 8 weken voor het begin van de huurperiode betaald te worden. Alle betalingen te voldoen aan Residence Royale. Betalingen kunnen offline worden verricht via overboeking per bank of online per creditcard (VISA, American Express en Master Card).

Creditcard betalingen

Voor betalingen per creditcard (VISA, American Express en Master Card) wordt 3,5% kosten in rekening gebracht. Dit zal worden verrekend met de ontvangen borgsom.

Voor de overdracht van de woning verwachten eigenaren of hun gemachtigden de huurder tussen 16:00 en 19:00 uur lokale tijd op de eerste dag van de huurperiode. Verzocht wordt de woning op de laatste dag van de huurperiode voor 10:00 uur lokale tijd te verlaten. Kosten voor telefoon en buitensporige kosten voor het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de woning, alsmede kosten voor geleden schade etc. worden direct tussen huurder en eigenaar of diens gemachtigden afgerekend of  verrekend met de borgsom. Indien deze kosten de hoogte van de borgsom te boven gaan is huurder verplicht het overschrijdende bedrag alsnog te betalen

Indien de huurder, nadat de boeking bevestigd is, wijzigingen wenst aan te brengen in de boeking, dan worden deze uitsluitend behandeld na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien, door enige oorzaak buiten de invloed van Residence Royale, zoals brand, overlijden van de eigenaar, verkoop van de woning, etc. de woning niet ter beschikking is op de geboekte datum, zal de reeds betaalde huursom in zijn geheel worden terugbetaald. De huurder heeft geen andere rechten jegens de eigenaar of Residence Royale.

Indien de huurder de boeking wenst te annuleren, dient dit telefonisch kenbaar gemaakt te worden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging aan Residence Royale. Na ontvangst hiervan zal Residence Royale, overigens zonder de verplichting daartoe, alles in het werk stellen een andere huurder te vinden. Bij succes hiervan zal de reeds betaalde huursom onder aftrek van gemaakte kosten worden terugbetaald aan huurder.

Indien echter Residence Royale niet in staat is de woning aan derden te verhuren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Tot 60 dgn voor aankomst wordt 30% v.d. huursom ingehouden
Tot 30 dgn voor aankomst wordt 50% ingehouden
Vanaf 30 dgn voor aankomst wordt 100% ingehouden.

Wij raden u aan een adequate annuleringsverzekering af te sluiten.

Residence Royale heeft zich beijverd de aangeboden informatie zorgvuldig te controleren op zijn juistheid. Echter Residence Royale kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor woning wijzigingen, hetzij door de eigenaar aangebracht dan wel door natuurrampen veroorzaakt. In ieder geval zal door huurder geen grotere schade geclaimd worden dan de door huurder betaalde huursom. Teneinde Residence Royale in staat te stellen geconstateerde problemen en/of afwijkingen mogelijkerwijze te corrigeren, dienen deze door huurder direct bij het aanvaarden van de woning aan Residence Royale gemeld te worden. Klachten ingediend na het beëindigen van de huurperiode, kunnen niet in behandeling genomen worden en geven geen enkel recht tot enige schadevergoeding.

Alle prijzen zijn definitief, zoals deze bevestigd zijn op het boekingsformulier.

De huurder is verplicht een borgsom te betalen als garantie voor de betaling van kosten, welke niet inbegrepen zijn in de huursom, alsmede kosten voortvloeiend uit schade door huurder aan woning en huisraad. Indien deze kosten de hoogte van de borgsom te boven gaan is huurder verplicht het overschrijdende bedrag alsnog te betalen. Iedere boeking wordt geaccepteerd onder voorwaarde, dat huurder verantwoordelijk is voor de kosten voor creditcard betaling, breuk, vermissing en schade aan de gehuurde woning en huisraad, ook al worden deze kosten vastgesteld na het vertrek van de huurder. Terugbetaling van de borgsom eventueel onder aftrek van nog te verrekenen kosten, vindt normaliter uiterlijk plaats binnen 4 weken na het beëindigen van de huurperiode.

Huurovereenkomst

De geadresseerde verklaart, dat hij of zij bevoegd is, de boekingsvoorwaarden namens alle deelnemers, of hun vervangers, dan wel personen op een later tijdstip toegevoegd, te accepteren. De geadresseerde moet deel uitmaken van het gezelschap, dat de woning betrekt en de leeftijd van minimaal 21 jaar hebben bereikt.

Verplichtingen van de huurder

Het aantal personen, met inbegrip van kinderen, mag het op het boekingsformulier vermelde maximum aantal bewoners van de woning niet overschrijden. Het plaatsen van caravans, tenten, campers en dergelijke op het terrein van de woning of in de nabijheid daarvan, is uitdrukkelijk verboden. Het negeren van dit verbod geeft eigenaar het recht tot onmiddellijke opzegging van de huurovereenkomst zonder de verplichting tot terugbetaling van de reeds betaalde huursom. Huurder draagt er zorg voor de woning in dezelfde staat achter te laten, zoals deze bij het begin van de huurperiode werd aangetroffen. Huurder zal eigenaren of diens gemachtigden tijdens de huurperiode toestaan de woning te betreden voor het uitvoeren van noodzakelijke urgente reparaties. De noodzaak tot zulke reparaties is ter beoordeling van de eigenaren. Huurder gaat akkoord de reparatiekosten van tijdens de huurperiode aangebrachte schade, daarbij inbegrepen breukschade, beschadigingen aan woning en huisraad, te betalen en eventueel vastgestelde vermissingen te vergoeden op basis van vervangingswaarde.